Vedtekter for Gjeldsassistanse AS

 • 1 Selskapets navn

Selskapets navn skal være: Gjeldsassistanse AS

 • 2 Selskapets forretningskontor

Selskapet skal ha forretningskontor i Rakkestad kommune

 • 3 Vår visjon

Vår visjon er at Gjeldsassistanse AS ved å benytte flest mulig egenorganiserte skal bidra til at personer med gjeldsproblemer tar tilbake kontrollen over egen økonomi og gir oppfølging over tid slik at man ikke faller tilbake til dårlige vaner.

Får man kontroll med gjelden vil dette ha positive virkning på familie- og arbeidssituasjonen, helse,  sosial- og økonomisk inkludering. Det betyr også mye for samfunnet at man blir en bidragsyter og ikke en bidragsmottaker. Dette er fattigdomsbekjempelse i praksis.

 • 4 Virksomhet

Selskapet er organisert som en sosial entreprenør. Det er en virksomhet som benytter ordinære forretningsmessige metoder for  bidra til å bekjempe et sosialt problem.  Gjeld er et betydelig sosialt problem, og ved å selge kompetanse til offentlige – for eksempel NAV, kommuner – eller andre virksomheter – skaffer man kapital til å finansiere gratis gjeldsrådgivning for den som har gjeld, og  ikke kan finne løsninger til å få nedbetalt gjelden alene.

Det vil si at man på frivillig basis utenom det offentlige system skal drive gratis gjeldsrådgivning for enkeltpersoner eller familier.  Forskjellen på en frivillig organisasjon og Gjeldsassistanse AS, er at man ved å benytte metodene sosialt entreprenørskap er bygget på,  kan sikre kapital til å drive gratis gjeldsrådgivning for alle uten å måtte basere seg på tilskudd og frivillige gaver.  Tilskudd og gaver er en svært usikker finansiering som er lite egnet til langsiktig planlegging, eller til å bygge opp en solid bedrift.

De forretningsmessige metoder virksomheten bruker ved bla. å selge kompetanse sikrer en bærekraftig bunnlinje som er svært viktig for sikre en stabil drift og en sunn økonomi.

Som det fremgår av § 5 skal det ikke tas ut overskudd eller utbytte fra selskapet. Overskudd skal brukes til videreutvikling av selskapet for å kunne hjelpe enda flre til å finne løsninger på sitt gjeldsproblem.

 • 5 Selskapsform

Selskapet er et Ideelt AS og det vil ikke tas ut overskudd eller utbytte fra selskapet..

 • 6 Aksjekapital

Aksjekapitalen skal være på kr 30 000.

 • 7 Aksjenes pålydende

Aksjens pålydende skal være kr 30.

 • 8 Selskapet styre

Selskapet  skal ha et styre med 1-5 medlemmer. Styret utpeker selv sine etterfølgere. Styrets medlemmer byttes samlet eller enkeltvis når styret finner dette ønskelig. Nye styremedlemmer må velges ved simpelt flertall. Styret velger selv sin leder.

 • 9 Selskapets signatur

Styreleder tildeles selskapets signatur.

 • 10 Oppløsning av selskapet

Selskapet kan oppløses ved beslutning i styret. Beslutningen vedtas ved simpelt flertall. Styret avgjør til hvilket veldedig formål foreningens kapital skal gå til.

 • 11 Bekjentgjørelse til aksjonær

Bekjentgjørelse til aksjonær skjer ikke i offentlig tidning. Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med en ukes skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

 • 12 Årsberetning og årsregnskap

Årsberetningen og årsregnskapet i revidert stand skal være stilet til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

 • 13 Ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

 1. Godkjennelse av årsberetningen og årsregnskapet.
 2. Valg av styre, om styret vil ha revisor, valg av revisor samt forretningsfører, hvis forretningsfører ønskes av generalforsamlingen.
 3. Vedtektsendringer
 4. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.
 • 14 Forslag til behandling i den ordinære generalforsamling

Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig og innsendt innen den 31. Mars hvert år.

Rakkestad, den 8. juli 2014

Georg Rønning